QuoMarkets

Różnica między akcjami a akcjami

Różnica między udziałami i akcjami. Chociaż akcje i udziały są często mylone, istnieją między nimi znaczne różnice. Jest to oczywiste z prawnego i fiskalnego punktu widzenia. Łączy je jedynie to, że oba odnoszą się do wniesienia tytułu własności do spółki. Ale jaka jest główna różnica między akcją a akcją? W tym artykule LegalVision pomoże Ci zrozumieć różnicę. Poniżej znajdziesz podsumowanie najważniejszych punktów, o których należy pamiętać: 

 

Definicja i charakterystyka akcji 

Akcje to udziały własnościowe w kapitale spółki złożonej z kilku wspólników. Przyznaje swojemu posiadaczowi prawa – w szczególności prawo do otrzymywania dywidend dla spółek i wzajemnych odsetek. Udziały dzielone są pomiędzy wspólników w proporcji proporcjonalnej do wkładów niepieniężnych lub pieniężnych. Statut spółki określa taki podział pomiędzy wspólników. 

 

Akcje społeczne dotyczą spółek osobowych, w szczególności spółek cywilnych i spółek jawnych (SNC). Dotyczą one również spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (SARL) lub EURL (Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée). Te ostatnie formy spółek to hybrydy, zarówno spółki osobowe, jak i korporacje. Udziały społeczne nadają jakość partnerów i prerogatywy. Obejmuje prawo do uczestniczenia w posiedzeniach w celu podjęcia decyzji zbiorowych, prawo do zysków oraz prawo do powoływania i odwoływania menedżera w dowolnym momencie. 

 

Akcje mają tę cechę, że nie są zbywalne, tzn. nie można ich swobodnie zbywać. Aby przeniesienie było ważne, musi nastąpić określona procedura zatwierdzania. W tym przypadku, w odróżnieniu od akcji, nie są one notowane na giełdzie. Statut spółki swobodnie określa wartość udziału. Wartość nominalna akcji to proporcja, jaką dany udział reprezentuje w ogólnej wysokości kapitału zakładowego. 

 

Definicja i charakterystyka zapasów 

Akcje spółki są akcjami własnościowymi kapitału spółki, z których każda reprezentuje udział w tym kapitale. Akcje wykorzystują tzw. spółki kapitałowe, czyli spółki akcyjne (SA), spółki komandytowo-akcyjne (SCA) i uproszczone spółki akcyjne (SASU). Posiadacze tych akcji mają status udziałowców w spółkach kapitałowych. Właściciele akcji w korporacji są automatycznie akcjonariuszami. Z własnością wiąże się kilka praw, na przykład prawo głosu. 

 

Akcje reprezentują swoją wartość nominalną, tj. wartość, jaką reprezentuje jeden udział w łącznej wysokości kapitału zakładowego. Rzeczywiście, jedna akcja równa się jednemu głosowi. Wspólnicy mają także prawo do dywidendy, jeżeli spółka na koniec roku obrotowego osiągnie zysk lub odwrotnie, poniesie stratę. W przeciwieństwie do akcji, akcje spółki handlowej są akcjami zbywalnymi. Nie wymaga zatem formalności związanych z ich przeniesieniem. 

 

Różnica między akcjami i akcjami: główne punkty 

Różnica między udziałami a akcjami polega między innymi na przeniesieniu udziałów. Przez przeniesienie udziałów do spółki wchodzi nowy wspólnik bez konieczności podwyższania kapitału. Co do zasady przeniesienie udziałów w spółce wiąże się z samym przeniesieniem, zarejestrowaniem przeniesienia oraz jego publikacją i rejestracją. Przed podpisaniem umowy przeniesienia możliwe jest podpisanie promesy przeniesienia akcji lub udziałów. Przyrzeczenie to wywołuje skutek prawny jedynie wobec przekazującego, w przeciwieństwie do kupującego, który nie będzie zobowiązany do ich zakupu. Kupujący ma czas na rozważenie, czy zaakceptować przeniesienie. 

 

  • Warunki i formalności dotyczące przeniesienia udziałów 

Forma prawna spółki ma wpływ na przeniesienie udziałów. Rzeczywiście, poza przeniesieniem udziałów na wspólnika, małżonka, wstępnego lub zstępnego, przeniesienie udziałów w spółkach prawa handlowego, na przykład SARL, wymaga zgody wspólników. Zgoda ta jest warunkiem prawnym przewidzianym w Kodeksie Cywilnym. Tym samym nie będziesz mieć prawa do przeniesienia swoich udziałów, jeśli wcześniej nie uzyskasz zgody swoich partnerów. 

 

W odróżnieniu od umowy przeniesienia udziałów, przeniesienie udziałów musi nastąpić w formie pisemnej, w formie aktu prywatnego lub notarialnego. W akcie tym przewidziano obowiązkowe wzmianki mające na celu ochronę przejmującego i przekazującego. Ze względów podatkowych akt przeniesienia musi zostać zarejestrowany w ciągu jednego miesiąca od przeniesienia. W celu upublicznienia przeniesienia kopię zaktualizowanego statutu oraz protokół nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, które zatwierdziło przeniesienie, należy złożyć u sekretarza właściwego sądu. 

 

Cesja staje się wykonalna wobec spółki po złożeniu oryginału aktu cesji w siedzibie spółki. Jeżeli chodzi o sprzeciw wobec osób trzecich, następuje to poprzez publikację w Rejestrze Handlowym i Spółek. Formalności tej dokonuje się w miesiącu następującym po złożeniu przez złożenie zmienionego statutu spółki. W przypadku spółek cywilnych wniesienie sprzeciwu następuje poprzez przeniesienie do rejestrów spółki. Sprzeciw wobec osób trzecich następuje poprzez publikację w RCS pierwotnego aktu własności w miesiącu następującym po procedurze przeniesienia. 

 

  • Formalności związane z przeniesieniem zapasów 

Spółki akcyjne nie podlegają umowie wspólników. Co do zasady zbycie udziałów w spółkach akcyjnych jest bezpłatne, chyba że statut przewiduje szczególne klauzule ograniczające tę swobodę zbycia i wejścia nowego wspólnika poprzez utworzenie: 

 

  • Klauzula zatwierdzająca dotycząca warunków wyrażenia zgody na przeniesienie akcji przez pozostałych wspólników; 
  • Klauzula niezbywalności będzie uniemożliwiała akcjonariuszom zbywanie udziałów w określonym czasie; 
  • W klauzuli pierwokupu będą wskazane osoby mające pierwszeństwo do odkupu akcji. Dopiero w przypadku odmowy tego ostatniego będziesz mógł przenieść akcje na inne osoby. 

 

Przeniesienie własności akcji ma miejsce w przypadku przeniesienia z jednego konta na drugie. Celem jest umożliwienie kupującemu uiszczenia opłat rejestracyjnych. Do przeniesienia udziałów nie jest wymagany żaden pisemny dokument. Zaleca się jednak sporządzenie pisemnego dokumentu, aby zapobiec przyszłym konfliktom oraz jako element dowodu. Jeśli chodzi o powiadomienie spółki o przeniesieniu, przekazujący przejmuje ten obowiązek poprzez wydanie polecenia przeniesienia. Przeniesienie należy zgłosić organom podatkowym w celu publikacji. 

 

  • System podatkowy obowiązujący przy zbyciu udziałów 

Przy zbyciu udziałów w spółce nabywca zobowiązany jest do uiszczenia opłaty rejestracyjnej. Opłata rejestracyjna wynosi 0,1% ceny sprzedaży za przeniesienie zapasów. Dla akcji jest to 3%. Zyski kapitałowe podlegają opodatkowaniu podatkiem liniowym (30%) lub progresywną stawką IR (z możliwością korzystania z ulg w trakcie posiadania spółki). 

 

 

Powyższe treści są dostarczane i opłacane przez QuoMarkets i służą wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych. Nie stanowi to inwestycji ani profesjonalnej porady i nie powinno być traktowane jako takie. Przed podjęciem działań na podstawie takich informacji radzimy skonsultować się z odpowiednimi specjalistami. Nie akredytujemy żadnych stron trzecich, o których mowa w artykule. Nie zakładaj, że jakiekolwiek papiery wartościowe, sektory lub rynki opisane w tym artykule były lub będą rentowne. Prognozy rynkowe i gospodarcze mogą ulec zmianie bez powiadomienia i mogą być nieaktualne, gdy zostaną tu przedstawione. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują przyszłych wyników i istnieje możliwość straty. Historyczne lub hipotetyczne wyniki wydajności są publikowane wyłącznie w celach ilustracyjnych.

Dzielić
QUOlogo_RGB_S

Dziękujemy za wizytę
QuoMarkets.com

Potwierdzam, że jestem zainteresowany odwiedzeniem tej strony internetowej bez uprzedniego zapytania i nie otrzymałem żadnych niedozwolonych działań marketingu bezpośredniego w moim kraju zamieszkania.

Twoja odpowiedź nie jest zgodna z odwiedzeniem naszej strony internetowej.