QuoMarkets

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទិញ Cryptocurrency សម្រាប់អ្នកចាប់ផ្តើមដំបូង?

Buying cryptocurrencies is a simple process. However, you need to have a wallet and access to an exchange or broker to make the exchange of fiat currency for digital currency. The steps to buying cryptocurrencies are as follows: 

 

Choose your platform 

You need an exchange platform to help you convert your fiat currencies into cryptocurrencies. Many exchange platforms differ on essential factors such as fees, available cryptos, security, customer support, reputation, and ease of use. You should choose an exchange that offers competitive fees, high security, and has the digital assets you want to buy. It is also essential to consider the payment methods supported by the exchange. 

 

Creating an account 

The next step is to create an account with your chosen one. The process of creating an account may vary from platform to platform. However, it is a simple process. You can even have multiple accounts if you want to diversify your crypto buying, as not all of them may have the same offer. 

 

You will often need to enter your email address, name, and password to log in. Some require additional identity verifications, such as know-your-customer (KYC). These verification requirements may also depend on the user’s trading volume and the regulations they are subject to. 

 

Depositing Money 

To proceed with the purchase of cryptocurrencies, one must have funds in their account. Users can deposit money into their accounts by linking to their bank account, authorizing a bank transfer, or paying with debit and credit cards. There are other payment methods, such as Neteller, and it is also possible to deposit cryptos if you already have them. 

 

Buy the cryptocurrency of your choice. 

Exchangers offer many cryptocurrencies for you to choose from. These can be well-known digital assets, such as bitcoin and Ethereum, or less famous assets, such as Theta Fuel. Once you have funds in your account, you can place your first purchase order. It all depends on the purchases listed and what you are looking for.  

 

Placing buy orders is usually very simple, just select the crypto pair of your choice, click “Buy,” choose the amount and validate. It is possible to buy at the market price, at a predefined price (limit order), or even use other more advanced orders like the OCO (one cancels the other). 

 

Trade  

Once you have cryptocurrencies in your account, you can start trading the assets. You can buy and sell the underlying cryptos to make a profit. By analyzing the market movements, you can buy a token at a low price and sell it when its price rises to make a profit. To trade successfully, you must develop strategies to ensure that your orders are profitable. Platforms provide many trading tools which help users maximize profits and minimize risk. Trading involves fees, so you need to know your activities’ costs. 

 

Store 

You should keep your private keys safe to protect your assets when using wallets. You can store your tokens on the platform directly, in a so-called “hot wallet” (online wallet), in a so-called cold wallet, or in hardware (offline wallet). Offline wallets and a bitcoin wallet are the most secure wallets available getting one is vital because they can’t be hacked. Leaving the funds in your exchange account is very risky. 

 

The future of cryptocurrencies 

In the future, cryptocurrencies will be increasingly accepted by individuals, institutions, industries, and governments. We’ve already seen El Salvador this year make Bitcoin the official currency of that country which opens the doors to mass adoption. Industry leaders are also working to improve the usability of these virtual currencies. Innovations in the decentralized finance (DeFi) sector have expanded the scope of using cryptocurrencies.  

 

Introducing other supporting technologies, such as cryptocurrency cards (Visa or Mastercard type), has simplified the process of spending cryptocurrencies for digital asset holders. People can stake their digital assets, earn interest, trade cryptocurrencies, and participate in ICOs. They can now use their assets to spend daily. 

 

One obstacle to the growth of cryptocurrencies has been government regulation. Most governments have been skeptical about integrating digital assets into their economies. As a result, some have passed laws hindering cryptocurrency-related activities.  

 

However, regions worldwide are now opening up to this new technology. Some areas have repealed laws that ban cryptocurrencies in their countries. Many countries like France have legalized the use of cryptocurrencies. Countries like Cuba have even taken the lead in creating their digital currency.  

 

The growing use case of crypto-currencies, the introduction of supporting technologies, and the increasing acceptance of virtual currencies by different governments all predict a brighter future for the cryptocurrency industry. We can only foresee a positive future for the entire cryptocurrency market. As they say in the lingo, we are very bullish on it. 

 

 

ខ្លឹមសារខាងលើត្រូវបានផ្តល់ជូន និងបង់ប្រាក់ដោយ QuoMarkets ហើយគឺសម្រាប់គោលបំណងផ្តល់ព័ត៌មានទូទៅតែប៉ុណ្ណោះ។ វា​មិន​ដើរតួ​ជា​ការ​វិនិយោគ ឬ​ដំបូន្មាន​វិជ្ជាជីវៈ​ទេ ហើយ​ក៏​មិន​គួរ​សន្មត​ថា​ជា​ការ​បែប​នេះ​ដែរ។ មុននឹងចាត់វិធានការដោយផ្អែកលើព័ត៌មានបែបនេះ យើងណែនាំអ្នកឱ្យពិគ្រោះជាមួយអ្នកជំនាញរៀងៗខ្លួន។ យើងមិនទទួលស្គាល់ភាគីទីបីណាមួយដែលបានយោងនៅក្នុងអត្ថបទនោះទេ។ កុំសន្មត់ថាមូលបត្រ វិស័យ ឬទីផ្សារណាមួយដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងអត្ថបទនេះគឺ ឬនឹងទទួលបានផលចំណេញ។ ទស្សនវិស័យទីផ្សារ និងសេដ្ឋកិច្ចអាចផ្លាស់ប្តូរដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន ហើយអាចនឹងហួសសម័យនៅពេលបង្ហាញនៅទីនេះ។ ការសម្តែងកន្លងមកមិនធានានូវលទ្ធផលនាពេលអនាគតទេ ហើយវាអាចមានលទ្ធភាពនៃការបាត់បង់។ លទ្ធផល​នៃ​ការ​អនុវត្ត​ជា​ប្រវត្តិសាស្ត្រ ឬ​សម្មតិកម្ម​ត្រូវ​បាន​បោះពុម្ព​ក្នុង​គោល​បំណង​ជា​ឧទាហរណ៍​ប៉ុណ្ណោះ។

ចែករំលែក
QUOlogo_RGB_S

សូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនា
QuoMarkets.com

ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថា ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការចូលមើលគេហទំព័រនេះដោយគ្មានការស្នើសុំជាមុន ហើយមិនបានទទួលសកម្មភាពទីផ្សារផ្ទាល់ដែលមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតនៅក្នុងប្រទេសដែលខ្ញុំរស់នៅនោះទេ។

ចម្លើយរបស់អ្នកមិនស្របតាមការចូលមើលគេហទំព័ររបស់យើងទេ។